Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng tổ chức tạo lập thị trường với Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam (“KIS”)

Ngày 04/11/2020, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng tổ chức tạo lập thị trường với Công Ty Cổ Phần

Công ty cổ phần chứng khoán SSI