Đính chính công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhà đầu tư Quỹ ETF SSIAM VN30

Đính chính công bố thông tin số 273/2021/TB-SSIAM-NVQ ngày 10/03/2021 về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhà đầu tư Quỹ

Công ty cổ phần chứng khoán SSI