Quỹ ETF SSIAM VN30: Công bố thông tin đính chính Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) công bố thông tin đính chính Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự số 1639/TB-SSIAM.PC ngày 16/11/2022,

Công ty cổ phần chứng khoán SSI