SSIAM ký phụ lục hợp đồng thành viên lập quỹ với CTCP Chứng Khoán Bản Việt (VCSC) của Quỹ ETF SSIAM VN30

Ngày 03/09/2020, SSIAM ký phụ lục hợp đồng thành viên lập quỹ với CTCP Chứng Khoán Bản Việt (VCSC) để VCSC làm thành

Công ty cổ phần chứng khoán SSI