SSIAM ký phụ lục hợp đồng thành viên lập quỹ với CTCP Chứng Khoán KIS Việt Nam (KIS) của Quỹ ETF SSIAM VN30

Ngày 03/09/2020, SSIAM ký phụ lục hợp đồng thành viên lập quỹ với CTCP Chứng Khoán KIS Việt Nam để KIS làm thành viên lập

Công ty cổ phần chứng khoán SSI