Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu chính thức của Quỹ ETF SSIAM VN30 tại ngày 23/06/2020

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu chính thức của Quỹ ETF SSIAM VN30 tại

Công ty cổ phần chứng khoán SSI