Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến nhà đầu tư bằng băn bản Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến nhà đầu tư bằng băn bản Đại

Trở lại
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến nhà đầu tư bằng băn bản Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30

20/08/2020

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến nhà đầu tư bằng băn bản Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết như sau:
 
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/09/2020
Thời gian gửi thư xin ý kiến: dự kiến ngày 08/09/2020
Thời gian tổng hợp ý kiến (là ngày cuối cùng nhận ý kiến của Nhà Đầu Tư): dự kiến ngày 18/09/2020 
Địa điểm nhận thư: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, Tầng 5, số 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Nội dung các vấn đề cần báo cáo và xin ý kiến nhà đầu tư:
  • Thông qua việc giảm Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ xuống 0,55% NAV/năm
  • Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ để cập nhật việc giảm Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ và sửa đổi một số nội dung khác (nếu có).
  • Thông qua một số nội dung khác (nếu có) theo đề xuất của Công Ty Quản Lý Quỹ.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI