Công bố thông tin

Công bố thông tin
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI được chấp thuận là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF SSIAM VNFIN LEAD

Ngày 06/07/2020, Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI (“SSI”) được chấp thuận là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF SSIAM VNFIN LEAD tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) theo Quyết định số 362/QĐ-SGDHCM của HOSE.

07/07/2020

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của Quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của Quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm.

03/06/2020

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm.

01/06/2020

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của Quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của Quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm.

22/05/2020

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) báo cáokết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm.

22/05/2020

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của Quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của Quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm.

14/05/2020

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) báo cáokết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm.

12/05/2020

Xem thêm
SSIAM ký hợp đồng thành viên lập quỹ với KIS cho Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Ngày 8/5/2020, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") đã ký hợp đồng thành viên lập quỹ với Công ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS ("KIS") để KIS làm thành viên lập quỹ ủa Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD.Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

08/05/2020

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm.

06/05/2020

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, chi tiết theo file đính kèm.

24/04/2020

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI