Công bố thông tin

Công bố thông tin
Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu chính thức Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu chính thức Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

13/01/2020

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của Quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm.

08/01/2020

Xem thêm
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng, chi tiết theo file đính kèm.

08/01/2020

Xem thêm
Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tại ngày 07/01/2020

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tại ngày 07/01/2020, chi tiết theo file đính kèm.

07/01/2020

Xem thêm
Thông báo về kế hoạch tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD lần đầu

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Đại Hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF SISAM VNFIN LEAD lần đầu, chi tiết theo file đính kèm.

03/01/2020

Xem thêm
Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tại ngày 02/01/2020

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tại ngày 02/01/2020, chi tiết theo file đính kèm.

31/12/2019

Xem thêm
Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tại ngày 31/12/2019

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tại ngày 31/12/2019, chi tiết theo file đính kèm.

30/12/2019

Xem thêm
Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tại ngày 26/12/2019

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tại ngày 26/12/2019, chi tiết theo file đính kèm.

26/12/2019

Xem thêm
Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tại ngày 24/12/2019

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tại ngày 24/12/2019, chi tiết theo file đính kèm.

24/12/2019

Xem thêm
Thông báo phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

23/12/2019

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI