Công bố thông tin cập nhật Bản Cáo Bạch Quỹ ETF SSIAM VNX50 và bổ sung Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) vào danh sách thành viên lập quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNX50.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) Công bố thông tin cập nhật Bản Cáo Bạch Quỹ ETF SSIAM VNX50 và bổ sung Công Ty TNHH

Trở lại
Công bố thông tin cập nhật Bản Cáo Bạch Quỹ ETF SSIAM VNX50 và bổ sung Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) vào danh sách thành viên lập quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNX50.

01/08/2019

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) Công bố thông tin cập nhật Bản Cáo Bạch Quỹ ETF SSIAM VNX50 và bổ sung Công Ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) vào danh sách thành viên lập quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNX50.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI