ETF SSIAM VNX50: Công bố thông tin Điều Lệ Quỹ đã được sửa đổi, bổ sung

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50 đã được sửa đổi bổ sung và có hiệu lực từ

Công ty cổ phần chứng khoán SSI