Ký hợp đồng Thành viên lập quỹ với Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt (VCSC) cho Quỹ ETF SSIAM VNX50

Ngày 26/09/2022, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) đã ký hợp đồng Thành viên lập quỹ với Công ty Cổ Phần Chứng Khoán

Trở lại
Ký hợp đồng Thành viên lập quỹ với Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt (VCSC) cho Quỹ ETF SSIAM VNX50

26/09/2022

Ngày 26/09/2022, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) đã ký hợp đồng Thành viên lập quỹ với Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt (VCSC) để làm thành viên lập quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNX50. Chi tiết trong file đính kèm.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI