Giao dịch

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
10.233,86
70,68 (0,70%) Cập nhật ngày 27/09/2020
Giao dịch

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

LỆNH HOÁN ĐỔI MUA THẤP NHẤT

01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)

LỆNH HOÁN ĐỔI BÁN THẤP NHẤT

01 lô đơn vị quỹ (tương đương 100.000 đơn vị quỹ)

NGÀY GIAO DỊCH

Hàng ngày (Ngày T)

THỜI GIAN NHẬN LỆNH CUỐI CÙNG TẠI THÀNH VIÊN LẬP QUỸ

14:40 giờ ngày T

Danh mục chứng khoán cơ cấu
STT
No.
Mã CP
Sec Code
Tỉ lệ
%
Số lượng
Qty
Giá
Price
Đối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền
Parties can substitute cash for securities
1 BID 2,3% 560 40.900 BSC
2 CTG 15,2% 5.930 26.000 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
3 EIB 2,6% 1.540 17.150
4 HCM 0,5% 250 20.700
5 HDB 6,8% 2.230 31.050
6 MBB 15,6% 8.110 19.600 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
7 SSI 1,8% 1.130 16.550 SSI
8 STB 10,9% 8.880 12.450
9 TCB 15,3% 6.940 22.450 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
10 VCB 14,6% 1.720 86.100
11 VPB 14,2% 6.160 23.450 Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP
 
Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Basket in value 1.014.472.000 VND
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF 1.016.318.317 VND
Giá trị chênh lệch/ Spread in value 1.846.317 VND

(*) Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/Foreign Investor : The stock reaches foreign ownership limit

(*) BSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC/ BVSC: Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC

(*) SSI: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ SSI: Treasury stock not yet registered for trading

Kết quả giao dịch
Chỉ tiêu/Criteria Kỳ này/This Period
23/09/2020
Kỳ trước/Last Period
22/09/2020
Chênh lệch/Change
Số lô đã phát hành thêm/Creation Units were issued 25 25 0
Số lô đã mua lại/Creation Units were redeemed 0 0 0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued shares 78.400.000 75.900.000 2.500.000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close price 10.190 10.030 160
Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/Net Asset Value at Valuation Date      
của quỹ ETF/ of the Fund 739.545.537.163,81 731.169.022.218,81 8.376.514.945
của 1 lô CCQ ETF/ per Creation Unit 1.007.555.227 996.143.082 11.412.145
của 1 CCQ/ per Share 10.075,55 9.961,43 114,12
Chỉ số tham chiếu/Tracking Index 1.003,29 994,30 8,99

HƯỚNG DẪN HOÁN ĐỔI MUA CHỨNG CHỈ QUỸ

 

HƯỚNG DẪN

GHI CHÚ

BƯỚC 1

Nhà đầu tư chuẩn bị rổ danh mục chứng khoán cơ cấu

 

BƯỚC 2

Nộp hồ sơ hoán đổi mua chứng chỉ quỹ tại Thành viên lập quỹ

(Xem danh mục hồ sơ tại đây)

Trước 14:40 giờ ngày T

BƯỚC 3

Chuyển khoản tiền chênh lệch (nếu có) vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát.

Trước 11:00 giờ ngày T+1

BƯỚC 4

Nhận thông báo kết quả giao dịch

Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch hoán đổi (Ngày T)

 

HƯỚNG DẪN HOÁN ĐỔI BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ

 

HƯỚNG DẪN

GHI CHÚ

BƯỚC 1

Nộp hồ sơ hoán đổi bán chứng chỉ quỹ để tại Thành viên lập quỹ

(Xem danh mục hồ sơ tại đây)

Trước 14:40 giờ ngày T

BƯỚC 2

Nhận Thông báo kết quả giao dịch

Trong vòng 02 ngày làm việc kế từ Ngày giao dịch (Ngày T)

BƯỚC 3

Nhận rổ danh mục chứng khoán cơ cấu

Rổ danh mục chứng khoán cơ cấu sẽ được chuyển khoản về tài khoản chứng khoán của Nhà đầu tư tại Thành viên lập quỹ trong vòng 01 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch hoán đổi

BƯỚC 4

Nhận chuyển khoản tiền chênh lệch (nếu có)

Tiền chênh lệch (nếu có) sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 03 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch hoán đổi

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH THỨ CẤP QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD được niêm yết ở trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Nhà đầu tư có thể mua/ bán Chứng Chỉ Quỹ ETF đã niêm yết trên HOSE.

Nhà Đầu tư, Thành Viên Lập Quỹ đặt lệnh giao dịch trên các tài khoản giao dịch chứng khoán của mình. Hoạt động giao dịch và thanh toán giao dịch thực hiện theo quy định về giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh và VSD.

Đơn vị giao dịch thực hiện theo quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

SÀN GIAO DỊCH

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

MÃ GIAO DỊCH

FUESSVFL

CÁCH THỨC GIAO DỊCH

Giao dịch khớp lệnh liên tục

NGÀY GIAO DỊCH

Hàng ngày

INAV

  Giá trị Thay đổi % thay đổi
iNAV 10.234 0,71 0,70
iINDEX 1.234 8,65 0,71
Thông tin giao dịch thứ cấp
Công ty cổ phần chứng khoán SSI