Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
12.984,69
2,68 (0,02%) Cập nhật ngày 19/01/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

Hiện tại

31/10/2021

1 tháng

30/09/2021

2 tháng

31/08/2021

3 tháng

31/07/2021

4 tháng

30/06/2021

5 tháng

31/05/2021

6 tháng

30/04/2021

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

12.817 12.751 12.690 12.624 12.558 12.491 12.423 10.000

 Lãi tính theo giá CCQ

 
0,52%
1,01%
1,53%
2,07%
2,61%
3,18% 28,17%
 Lãi quy năm
  6.12% 6,02% 6,08% 6,13% 6,23% 6,30% 6,75%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/10/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 12.984,69 19/01/2022 +2,68 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 21.750,98 19/01/2022 +29,69 +0,14% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 30.794,76 19/01/2022 +11,13 +0,04% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 21.330,50 19/01/2022 -26 -0,12% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 18.359,62 19/01/2022 +66,99 +0,37% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 9.621,13 19/01/2022 -11,34 -0,12% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
19/01/2022 12.984,69 +0,02% +0,29% +0,29%
18/01/2022 12.982,01 +0,02% +0,27% +0,27%
17/01/2022 12.980,05 +0,05% +0,25% +0,25%
14/01/2022 12.973,69 +0,02% +0,21% +0,21%
13/01/2022 12.971,64 +0,02% +0,19% +0,19%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI