Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

11.751,65

-73,22 (-0,62%)
Cập nhật ngày 25/02/2020

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 

NAV/CCQ (đồng)

Tỷ suất lợi nhuận (%)

2017

2018

2019 Từ đầu năm

Từ khi thành lập*

SSIBF

11.772,50

4,0%

6,85%

5,93% 0,01% 17,73%
 
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/01/2020
NAV tại ngày
Kỳ giao dịch NAV trên một đơn vị quỹ Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%) Tăng trưởng từ đầu tháng(%) Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
25/02/2020 11.751,65 -0,62% -0,72% -0,17%
24/02/2020 11.824,87 -0,18% -0,10% +0,46%
21/02/2020 11.845,75 +0,05% +0,07% +0,63%
20/02/2020 11.840,20 +0,07% +0,03% +0,59%
19/02/2020 11.831,34 +0,25% -0,05% +0,51%
Chỉ số cơ bản của quỹ

CHỈ SỐ

Tài sản thu nhập cố định:

Tỷ suất lợi tức

9,11%

Kỳ hạn bình quân

1,15

Cổ phiếu:

Lợi tức cổ phiếu

4,85%

P/E bình quân

10,82

Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI