Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
11.786,61
1,81 (0,02%) Cập nhật ngày 03/07/2020

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 

NAV/CCQ (đồng)

Tỷ suất lợi nhuận (%)

2017

2018

2019 Từ đầu năm

Từ khi thành lập*

SSIBF

11.717,80

4,0%

6,85%

5,93%

-0,45% 17,18%
 
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/05/2020
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 11.786,61 03/07/2020 +1,81 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 11.511,67 05/07/2020 +52,13 +0,45% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 16.589,23 03/07/2020 +77,71 +0,47% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 9.104,59 05/07/2020 +37,90 +0,42% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
03/07/2020 11.786,61 +0,02% +0,03% +0,13%
02/07/2020 11.784,80 +0,01% +0,01% +0,12%
01/07/2020 11.783,27 +0,01% +0,00% +0,10%
30/06/2020
Cuối tháng
11.783,27 +0,05% +0,56% +0,10%
30/06/2020 11.782,57 +0,04% +0,55% +0,10%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số
Tài sản có thu nhập ổn định
Tỷ suất lợi tức 9,12%
Kỳ hạn bình quân 0,93
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI