Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
20.868,17
-725,41 (-3,36%) Cập nhật ngày 05/12/2021

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2020

1 tháng 3 tháng Từ đầu năm

Từ khi thành lập*

ETF SSIAM VNFIN LEAD

20.437,00
35,59%
3,04%
-1,89% 50,72% 104,37%

VNFIN LEAD Index

36,15%
3,25%
-1,62% 52,54% 108,67%
*Ngày thành lập của Quỹ tính từ thời điểm: 10/01/2020;  dữ liệu tại 31/10/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.868,17 05/12/2021 -725,41 -3,36% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 22.456,27 03/12/2021 -582,17 -2,53% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 12.886 03/12/2021 +2,15 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 32.110,89 03/12/2021 -235,06 -0,73% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 18.620,22 05/12/2021 -459,10 -2,41% Đầu tư ngay
VLGF 10.000 01/11/2021 +0 +0,00% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
14/11/2021 3.093.445.591.404 2.090.165.940 20.901,65 +1,37%
11/11/2021 3.051.570.222.208 2.061.871.771 20.618,71 -1,40%
10/11/2021 3.095.016.889.179 2.091.227.627 20.912,27 -0,20%
09/11/2021 3.101.092.975.350 2.095.333.091 20.953,33 -0,10%
08/11/2021 3.104.146.548.034 2.097.396.316 20.973,96 +0,15%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 19
Hệ số P/E 11,22x
Hệ số P/B 2,06x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
23/09/2021 2.656.290.898.408,40 2.003,13 0,71%
16/09/2021 2.592.080.408.767,40 1.978,56 0,71%
09/09/2021 2.625.604.730.592 2.008,69 0,71%
02/09/2021 2.554.957.235.015 1.969,26 0,71%
26/08/2021 2.545.163.922.168 1.961,63 0,71%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI