Hướng dẫn đầu tư

Hướng dẫn đầu tư

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ QUỸ ETF

Nhà Đầu Tư có thể mua chứng chỉ quỹ ETF bằng cách đặt lệnh hoán đổi chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ ETF (giao dịch sơ cấp) tại các Thành Viên Lập Quỹ của quỹ ETF SSIAM VNX50ETF SSIAM VNFIN LEAD và ETF SSIAM VN30 hoặc mua thứ cấp trên sàn giao dịch chứng khoán.

GIAO DỊCH SƠ CẤP

LỆNH MUA

LỆNH BÁN

 • Nhà Đầu Tư điền thông tin lệnh giao dịch vào các mẫu dưới đây và nộp cho Thành Viên Lập Quỹ trước 14h59 ngày T.
 • Xác nhận giao dịch sẽ được gửi đến NĐT trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.
 • Danh mục chứng khoán cơ cấu sẽ được chuyển khoản về tài khoản chứng khoán của Nhà Đầu Tư tại Thành viên lập quỹ trong vòng 01 ngày làm việc kể từ Ngày Giao Dịch Hoán Đổi.
 • Tiền chênh lệch (nếu có) sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà Đầu Tư theo thông tin đăng ký trên Phiếu đặt lệnh giao dịch hoán đổi trong vòng 03 ngày làm việc kể từ Ngày Giao Dịch Hoán Đổi.

Giao dịch

Yêu cầu

Đơn vị giao dịch hoán đổi

1 lô chứng chỉ quỹ (tương đương với 100.000 đơn vị quỹ)

Yêu cầu số dư tài khoản tối thiểu đối với Thành Viên Lập Quỹ

1 lô chứng chỉ quỹ

GIAO DỊCH THỨ CẤP

 • Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50; ETF SSIAM VNFIN LEAD và ETF SSIAM VN30 được niêm yết ở trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã giao dịch FUESSV50; FUESSVFL VÀ FUESSV30. Nhà Đầu Tư có thể mua/ bán Chứng Chỉ Quỹ ETF đã niêm yết trên HOSE.
 • Nhà Đầu tư, Thành Viên Lập Quỹ đặt lệnh giao dịch trên các tài khoản giao dịch chứng khoán của mình. Hoạt động giao dịch và thanh toán giao dịch thực hiện theo quy định về giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh và VSD.
 • Đơn vị giao dịch thực hiện theo quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ QUỸ MỞ

Để mua chứng chỉ quỹ mở, Nhà Đầu Tư cần đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở tại các Đại Lý Phân Phối (ĐLPP) mà SSIAM chỉ định. Nhấn vào link để xem danh sách Đại Lý Phân Phối quỹ SSI-SCAquỹ SSIBF.

MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ

Đối với Nhà Đầu Tư cá nhân

Đối với Nhà Đầu Tư tổ chức

 • Điền vào “Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở”.
 • Điền vào “Giấy đăng ký giao dịch trực tuyến
 • Cung cấp các giấy tờ sau:
  • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập;
  • Bản sao chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu có);
  • Bản sao chứng thực CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;
  • Văn bản ủy quyền hợp lệ (nếu có);
  • Bản sao chứng thực CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có).

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 

LỆNH MUA

Giao dịch tại quầy ở các ĐLPP

 • Nhà Đầu Tư điền đầy đủ thông tin vào Giấy Đăng Ký Mua Chứng Chỉ Quỹ Mở và gửi đến các địa điểm nhận lệnh các ĐLPP được chỉ định.
 • Giấy Đăng Ký Mua được gửi tới ĐLPP kèm theo tài liệu xác nhận việc Nhà Đầu Tư đã hoàn tất việc thanh toán vào tài khoản của Quỹ tại Ngân Hàng Giám Sát. Tiền mua Chứng Chỉ Quỹ có thể được chuyển từ tài khoản ngân hàng mang tên Nhà Đầu Tư, tài khoản chứng khoán của Nhà Đầu Tư tại Đại Lý Phân Phối là công ty chứng khoán hoặc từ tài khoản ngân hàng của người được ủy quyền hợp lệ. Trường hợp lệnh mua chứng chỉ quỹ và việc thanh toán cho lệnh mua được thực hiện bởi cá nhân, tổ chức khác không phải là Nhà Đầu Tư thì Giấy Đăng Ký Mua và tài liệu xác nhận việc thanh toán phải nêu rõ tên, số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở và giá trị thanh toán của Nhà Đầu Tư được hưởng lợi. Phí chuyển tiền do Nhà Đầu Tư trả.

Giao dịch trực tuyến

Nhà Đầu Tư thực hiện kích hoạt giao dịch trực tuyến và đặt lệnh trên website https://online.ssiam.com.vn

Các trường hợp giao dịch mua không hợp lệ

 • Giấy Đăng Ký Mua được gửi tới ĐLPP/ Nhà Đầu Tư đặt lệnh trên hệ thống giao dịch trực tuyến sau Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh. Trường hợp này lệnh mua sẽ được thực hiện vào Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ tiếp theo.
 • Nhà Đầu Tư thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ nhưng không nộp Giấy Đăng Ký Mua chứng chỉ quỹ tại ĐLPP/ không đặt lệnh trên hệ thống giao dịch trực tuyến. Trường hợp này ĐLPP sẽ liên hệ với Nhà Đầu Tư để hoàn thiện Giấy Đăng Ký Mua.
 • Đến 17:00 giờ ngày làm việc liền trước Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ (Ngày T-1), Quỹ không nhận được tiền thanh toán của Nhà Đầu Tư.
 • Số tiền thanh toán mua thấp hơn số tiền đăng ký mua tối thiểu theo quy định tại Bản Cáo Bạch.

LỆNH BÁN

Giao dịch tại quầy ở các ĐLPP

 • Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Giấy Đăng Ký Bán chứng chỉ quỹ mở và gửi đến các địa điểm nhận lệnh các ĐLPP được chỉ định.         
 • Số tiền bán được thanh toán từ tài khoản của Quỹ tại Ngân Hàng Giám Sát trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ Ngày Giao Dịch và tiền sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký của Nhà Đầu Tư. Nhà Đầu Tư sẽ chịu các chi phí chuyển khoản, nếu có. Các khoản thanh toán chỉ được thực hiện bằng tiền Đồng Việt Nam.
 • Theo luật Việt Nam, thuế sẽ được trừ khỏi giá trị chi trả cho lệnh bán chứng chỉ quỹ của Nhà Đầu Tư dựa trên mức thuế áp dụng theo quy định của Pháp luật. Thuế được giữ lại tại tài khoản của Quỹ tại Ngân Hàng Giám Sát. Công Ty Quản Lý Quỹ có thể chuyển phần thuế này về tài khoản của Công Ty Quản Lý Quỹ để đứng ra nộp hộ cho cơ quan thuế. Trong trường hợp Nhà Đầu Tư có yêu cầu về hóa đơn nộp thuế (để quyết toán thuế), Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ cung cấp các hồ sơ này cho Nhà Đầu Tư.
 • Đại Lý Chuyển Nhượng thực hiện lệnh bán theo nguyên tắc Vào trước – Ra trước (FIFO) cho các lệnh bao gồm lệnh giao dịch SIP.

Giao dịch trực tuyến

Nhà Đầu Tư thực hiện kích hoạt giao dịch trực tuyến và đặt lệnh trên website https://online.ssiam.com.vn

Các trường hợp lệnh bán không hợp lệ

 • Giấy Đăng Ký Bán được gửi tới ĐLPP/ Nhà Đầu Tư đặt lệnh trên hệ thống giao dịch trực tuyến sau Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh. Trường hợp này lệnh bán sẽ được thực hiện tại Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ tiếp theo.
 • Giấy Đăng Ký Bán có số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký đặt bán nhiều hơn số lượng chứng chỉ quỹ Nhà Đầu Tư đang sở hữu.

LỆNH CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ QUỸ

 • Nhà Đầu Tư có thể đăng ký chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Chứng Chỉ Quỹ của một quỹ sang quỹ khác do SSIAM quản lý.
 • Nguyên tắc thực hiện lệnh chuyển đổi: Lệnh bán đối với chứng chỉ quỹ bị chuyển đổi được thực hiện trước, sau đó thực hiện lệnh mua chứng chỉ quỹ của quỹ mục tiêu. Các lệnh được thực hiện tại các Ngày Giao Dịch chứng chỉ quỹ của các quỹ tương ứng.

Các trường hợp lệnh chuyển đổi không hợp lệ

 • Lệnh chuyển đổi được gửi tới ĐLPP sau Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh. Trường hợp này lệnh chuyển đổi sẽ được thực hiện tại Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ tiếp theo.
 • Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký chuyển đổi nhiều hơn số lượng chứng chỉ quỹ Nhà Đầu Tư đang sở hữu.

LỆNH CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG CHỈ QUỸ

 • Nhà Đầu Tư vui lòng liên hệ SSIAM để được hướng dẫn cụ thể khi thực hiện chuyển nhượng phi thương mại chứng chỉ quỹ.

Đại Lý Chuyển Nhượng có trách nhiệm cập nhật đầy đủ thông tin về sở hữu của Nhà Đầu Tư sau mỗi kỳ giao dịch tại sổ chính và cung cấp thông tin cho Đại Lý Phân Phối để thông báo đến Nhà Đầu Tư bản xác nhận giao dịch trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ (T+2). Trong trường hợp Nhà Đầu Tư không đăng ký địa chỉ email, ĐLPP có trách nhiệm cung cấp xác nhận giao dịch tại quầy khi có yêu cầu cùa Nhà Đầu Tư.

Hướng dẫn Nhà Đầu Tư đăng ký tài khoản mới
 
BƯỚC 1: Tải ứng dụng qua iOS và Android
 
BƯỚC 2:
 • Đăng ký mới
 • Xác thực thông tin khuôn mặt bằng hệ thống eKYC.
 
BƯỚC 3:
 • Nhập thông tin bắt buộc (thông tin NĐT, thông tin liên hệ, bản scan chữ ký)
 • Xác nhận đồng ý 
 
BƯỚC 4:
 • Xác nhận điều khoản hợp đồng
 • Xác nhận mở tài khoản
 • Hoàn tất đăng ký mở tài khoản
 • In form ký và gửi lại cho công ty quản lý quỹ SSI theo địa chỉ đã thông báo
 
Liên hệ:
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI 
Địa chỉ: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hotline: 097 946 3218 | 097 614 2218 
Email: ssiam@ssi.com.vn
 
 • Quỹ ETF
 • Quỹ mở
 • Quỹ thành viên
Công ty cổ phần chứng khoán SSI