Phí giao dịch

  ĐIỀU KIỆN TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH Từ 1 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 0,75% Từ trên 1 tỷ đến

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI

19.176,77

138,74 (0,73%)
Cập nhật ngày 20/09/2019
Phí giao dịch

 

ĐIỀU KIỆN

TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH

Từ 1 triệu đồng đến 1 tỷ đồng

0,75%

Từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng

0,50%

Từ 10 tỷ đồng trở lên

0,25%

GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI

Thời gian nắm giữ đến hết 12 tháng

1,25%

Thời gian nắm giữ trên 12 tháng - 24 tháng

0,75%

Thời gian nắm giữ trên 24 tháng

0%

GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN NHƯỢNG

Miễn phí

 

GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI

Miễn phí

 

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH CHO ĐÀU TƯ ĐỊNH KỲ (SIP)/ ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ LINH HOẠT (SIPLH)

Miễn phí

 

CÁC LOẠI GIÁ DỊCH VỤ KHÁC

Nhà đầu tư vui lòng tham khảo Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ để biết thêm chi tiết

Công ty cổ phần chứng khoán SSI