Phí giao dịch

  ĐIỀU KIỆN TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH Từ 500 nghìn đồng đến dưới 1 tỷ đồng 0,75% Từ 1 tỷ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
31.177,70
-180,04 (-0,57%) Cập nhật ngày 28/01/2022
Phí giao dịch

 

ĐIỀU KIỆN

TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH

Từ 500 nghìn đồng đến dưới 1 tỷ đồng

0,75%

Từ 1 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng

0,50%

Từ 10 tỷ đồng trở lên

0,25%

GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI ĐỐI VỚI GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG VÀ QUA HÌNH THỨC ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ

Thời gian nắm giữ đến hết 12 tháng

1,25%

Thời gian nắm giữ trên 12 tháng - 24 tháng

0,75%

Thời gian nắm giữ trên 24 tháng

0%

GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN NHƯỢNG

Miễn phí

 

GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI

Miễn phí

 

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH CHO ĐÀU TƯ ĐỊNH KỲ (SIP)/ ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ LINH HOẠT (SIPLH)

Miễn phí

 

CÁC LOẠI GIÁ DỊCH VỤ KHÁC

Nhà đầu tư vui lòng tham khảo Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ để biết thêm chi tiết

Công ty cổ phần chứng khoán SSI