Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSI-SCA tại ngày 01-12-2022

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNX50 trong kỳ từ ngày 25.11.2022 đến ngày 01.12.2022

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD trong kỳ từ ngày 25.11.2022 đến ngày 01.12.2022

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VN30 trong kỳ từ ngày 25.11.2022 đến ngày 01.12.2022

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ VLGF tại ngày 01-12-2022

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSIBF tại ngày 01-12-2022

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSIBF tại ngày 30-11-2022

Phiếu đăng ký thông tin bổ sung nhà đầu tư tổ chức

Phiếu đăng ký thay đổi chi tiết nhà đầu tư chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký thỏa thuận chương trình đầu tư định kỳ chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký hủy giao dịch chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký chuyển đổi chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký bán chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký mua chứng chỉ Quỹ mở

Công ty cổ phần chứng khoán SSI