Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD có hiệu lực từ ngày 22/04/2022

Điều lệ Quỹ

Thông báo chứng khoán hoán đổi thay thế bằng tiền của Nhà Đầu Tư/ Thành Viên Lập Quỹ

Giấy đăng ký góp vốn lập Quỹ ETF trong giai đoạn IPO

Bảng kê chứng khoán cơ cấu góp vốn

Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn

Văn bản đề nghị xác nhận chứng khoán để thực hiện góp vốn lập Quỹ ETF (dành cho nhà đầu tư)

Văn bản đề nghị xác nhận chứng khoán để thực hiện việc góp vốn lập Quỹ ETF (dành cho thành viên lập quỹ)

Công ty cổ phần chứng khoán SSI