Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Thông báo chứng khoán hoán đổi thay thế bằng tiền của Nhà Đầu Tư/ Thành Viên Lập Quỹ

Giấy đăng ký góp vốn lập Quỹ ETF trong giai đoạn IPO

Bảng kê chứng khoán cơ cấu góp vốn

Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn

Văn bản đề nghị xác nhận chứng khoán để thực hiện góp vốn lập Quỹ ETF (dành cho nhà đầu tư)

Văn bản đề nghị xác nhận chứng khoán để thực hiện việc góp vốn lập Quỹ ETF (dành cho thành viên lập quỹ)

Công ty cổ phần chứng khoán SSI