Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Công bố Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu tại ngày 10-04-2020

Công bố Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu tại ngày 09-04-2020

Công bố Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu tại ngày 08-04-2020

Công bố Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu tại ngày 07-04-2020

Công bố Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu tại ngày 06-04-2020

Công bố Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu tại ngày 03-04-2020

Công bố Danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu tại ngày 01-04-2020

Thông báo chứng khoán hoán đổi thay thế bằng tiền của Nhà Đầu Tư/ Thành Viên Lập Quỹ

Giấy đăng ký góp vốn lập Quỹ ETF trong giai đoạn IPO

Bảng kê chứng khoán cơ cấu góp vốn

Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn

Văn bản đề nghị xác nhận chứng khoán để thực hiện góp vốn lập Quỹ ETF (dành cho nhà đầu tư)

Văn bản đề nghị xác nhận chứng khoán để thực hiện việc góp vốn lập Quỹ ETF (dành cho thành viên lập quỹ)

Công ty cổ phần chứng khoán SSI