Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 của Quỹ SSIBF

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ của Công ty Quản lý Quỹ bán niên 2022 của Quỹ SSIBF

Báo cáo Quỹ SSIBF tháng 07-2022

Báo cáo Quỹ SSIBF Quý II 2022

Báo cáo Quỹ SSIBF tháng 06-2022

Báo cáo Quỹ SSIBF tháng 05-2022

Báo cáo Quỹ SSIBF tháng 04-2022

Phiếu đăng ký mua chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu xin ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản trong đợt IPO chứng chỉ Quỹ SSIBF và hướng dẫn cách điền phiếu xin ý kiến

Phiếu đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến

Phiếu đăng ký mở tài khoản chứng chỉ Quỹ mở

Công ty cổ phần chứng khoán SSI