Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Bản cáo bạch tóm tắt Quỹ ETF SSIAM VN30 có hiệu lực 09/05/2022

Bản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VN30 cập nhật và có hiệu lực từ ngày 09/05/2022

Bản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VN30 cập nhật lần thứ 1 (có hiệu lực ngày 07/10/2020)

Bản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VN30 có hiệu lực từ ngày 21/05/2020

1. Giấy đăng ký góp vốn trong giai đoạn IPO

2. Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn (dành cho Nhà Đầu Tư)

3. Bảng kê chứng khoán cơ cấu góp vốn

4. Văn bản đề nghị xác nhận chứng khoán

5. Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn dành cho Thành Viên Lập Quỹ)

6. Phiếu xin ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản

Công ty cổ phần chứng khoán SSI