Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 11.2022

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VN30 trong kỳ từ ngày 25.11.2022 đến ngày 01.12.2022

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VN30 trong kỳ từ ngày 18.11.2022 đến ngày 24.11.2022

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VN30 trong kỳ từ ngày 11.11.2022 đến ngày 17.11.2022

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VN30 trong kỳ từ ngày 04.11.2022 đến ngày 10.11.2022

Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 10.2022

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VN30 trong kỳ từ ngày 28.10.2022 đến ngày 03.11.2022

1. Giấy đăng ký góp vốn trong giai đoạn IPO

2. Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn (dành cho Nhà Đầu Tư)

3. Bảng kê chứng khoán cơ cấu góp vốn

4. Văn bản đề nghị xác nhận chứng khoán

5. Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn dành cho Thành Viên Lập Quỹ)

6. Phiếu xin ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản

Công ty cổ phần chứng khoán SSI