Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 11.2022

Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 10.2022

Báo cáo tài chính Quý III.2022 của Quỹ ETF SSIAM VN30

Báo cáo Quỹ ETF SSIAM VN30 tháng 09-2022

Báo cáo Quỹ ETF SSIAM VN30 tháng 08-2022

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 Quỹ ETF SSIAM VN30

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ của công ty quản lý Quỹ bán niên 2022 của Quỹ ETF SSIAM VN30

1. Giấy đăng ký góp vốn trong giai đoạn IPO

2. Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn (dành cho Nhà Đầu Tư)

3. Bảng kê chứng khoán cơ cấu góp vốn

4. Văn bản đề nghị xác nhận chứng khoán

5. Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn dành cho Thành Viên Lập Quỹ)

6. Phiếu xin ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản

Công ty cổ phần chứng khoán SSI