Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Báo cáo hoạt động quỹ ETF VN30 tháng 10 - 2022

Báo cáo hoạt động quỹ ETF VN30 tháng 09 - 2022

Báo cáo hoạt động quỹ ETF VN30 tháng 08 - 2022

Báo cáo hoạt động quỹ ETF VN30 tháng 07 - 2022

Báo cáo hoạt động quỹ ETF VN30 tháng 06 - 2022

Báo cáo hoạt động quỹ ETF VN30 tháng 05 - 2022

Báo cáo hoạt động quỹ ETF VN30 tháng 04 - 2022

1. Giấy đăng ký góp vốn trong giai đoạn IPO

2. Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn (dành cho Nhà Đầu Tư)

3. Bảng kê chứng khoán cơ cấu góp vốn

4. Văn bản đề nghị xác nhận chứng khoán

5. Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn dành cho Thành Viên Lập Quỹ)

6. Phiếu xin ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản

Công ty cổ phần chứng khoán SSI