Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Báo cáo tài chính Quý 1.2021 Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD trong kỳ từ ngày 09-04-2021 đến ngày 15-04-2021

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD trong kỳ từ ngày 02-04-2021 đến ngày 08-04-2021

Báo cáo Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD tháng 03-2021

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD trong kỳ từ ngày 26-03-2021 đến ngày 01-04-2021

Báo cáo hoạt động quỹ ETF VNFIN LEAD tháng 03 - 2021

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 quỹ ETF SSIAM VNFINLEAD

Lệnh giao dịch hoán đổi Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF

Bảng kê chứng khoán cơ cấu hoán đổi (đính kèm lệnh hoán đổi mua)

Văn bản xác nhận số dư Chứng Khoán (để thực hiện giao dịch hoán đổi mua)

Lệnh giao dịch hoán đổi Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF lấy Chứng Khoán Cơ Cấu

Bảng kê Chứng Chỉ Quỹ ETF (đính kèm lệnh hoán đổi bán)

Văn bản xác nhận số dư Chứng Chỉ Quỹ ETF (để thực hiện giao dịch hoán đổi bán)

Giấy đề nghị sửa, hủy giao dịch

Công ty cổ phần chứng khoán SSI