Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Báo cáo tháng 10.2022 của quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Báo cáo tài chính Quý III.2022 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Báo cáo tháng 09.2022 của quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Báo cáo tháng 08.2022 của quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ của Công ty Quản lý quỹ bán niên 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Báo cáo tháng 07.2022 của quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Lệnh giao dịch hoán đổi Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF

Bảng kê chứng khoán cơ cấu hoán đổi (đính kèm lệnh hoán đổi mua)

Văn bản xác nhận số dư Chứng Khoán (để thực hiện giao dịch hoán đổi mua)

Lệnh giao dịch hoán đổi Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF lấy Chứng Khoán Cơ Cấu

Bảng kê Chứng Chỉ Quỹ ETF (đính kèm lệnh hoán đổi bán)

Văn bản xác nhận số dư Chứng Chỉ Quỹ ETF (để thực hiện giao dịch hoán đổi bán)

Giấy đề nghị sửa, hủy giao dịch

Công ty cổ phần chứng khoán SSI