Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Báo cáo hoạt động quỹ ETF VNFIN LEAD tháng 05 - 2022

Báo cáo hoạt động quỹ ETF VNFIN LEAD tháng 04 - 2022

Báo cáo hoạt động quỹ ETF VNFIN LEAD tháng 03 - 2022

Báo cáo hoạt động quỹ ETF VNFIN LEAD tháng 02 - 2022

Báo cáo hoạt động quỹ ETF VNFIN LEAD tháng 01 - 2022

Báo cáo hoạt động quỹ ETF VNFIN LEAD tháng 12 - 2021

Báo cáo hoạt động quỹ ETF VNFIN LEAD tháng 11 - 2021

Lệnh giao dịch hoán đổi Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF

Bảng kê chứng khoán cơ cấu hoán đổi (đính kèm lệnh hoán đổi mua)

Văn bản xác nhận số dư Chứng Khoán (để thực hiện giao dịch hoán đổi mua)

Lệnh giao dịch hoán đổi Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF lấy Chứng Khoán Cơ Cấu

Bảng kê Chứng Chỉ Quỹ ETF (đính kèm lệnh hoán đổi bán)

Văn bản xác nhận số dư Chứng Chỉ Quỹ ETF (để thực hiện giao dịch hoán đổi bán)

Giấy đề nghị sửa, hủy giao dịch

Công ty cổ phần chứng khoán SSI