Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Bản cáo bạch tóm tắt Quỹ SSI-SCA (hiệu lực ngày 3/11/2022)

Bản cáo bạch quỹ SSI-SCA cập nhật hiệu lực vào ngày 03/11/2022

Bản cáo bạch quỹ SSI-SCA cập nhật hiệu lực vào ngày 09/05/2022

Bản cáo bạch quỹ SSI-SCA cập nhật hiệu lực vào ngày 11/08/2021

Bản cáo bạch có hiệu lực ngày 02.01.2019 ( thay đổi tần suất giao dịch hàng ngày , thay đổi Người Điều Hành Quỹ)

Bản cáo bạch quỹ SSI-SCA cập nhật hiệu lực vào ngày 31/10/2018

Bản cáo bạch quỹ SSI-SCA cập nhật hiệu lực vào ngày 09/07/2018

Phiếu Đăng Ký Giao Dịch Trực tuyến

Phiếu đăng ký mở tài khoản chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký thông tin bổ sung nhà đầu tư tổ chức

Phiếu đăng ký thay đổi chi tiết nhà đầu tư chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký thỏa thuận chương trình đầu tư định kỳ chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký hủy chứng chỉ Quỹ mở

Công ty cổ phần chứng khoán SSI