Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Báo cáo quỹ SSI-SCA tháng 11.2022

Báo cáo quỹ SSI-SCA tháng 10.2022

Báo cáo tài chính Quỹ SSI-SCA Quý III 2022

Báo cáo quỹ SSI-SCA tháng 09.2022

Báo cáo quỹ SSI-SCA tháng 08.2022

Báo cáo tài chính kiểm toán Quỹ SSI-SCA bán niên 2022

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ của công ty quản lý Quỹ bán niên 2022 Quỹ SSI-SCA

Phiếu Đăng Ký Giao Dịch Trực tuyến

Phiếu đăng ký mở tài khoản chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký thông tin bổ sung nhà đầu tư tổ chức

Phiếu đăng ký thay đổi chi tiết nhà đầu tư chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký thỏa thuận chương trình đầu tư định kỳ chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký hủy chứng chỉ Quỹ mở

Công ty cổ phần chứng khoán SSI