Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA) được cấp ngày 26/09/2014 từ UBCKNN

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng: Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA) được cấp ngày 26/06/2014 từ UBCKNN.

Phiếu Đăng Ký Giao Dịch Trực tuyến

Phiếu đăng ký mở tài khoản chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký thông tin bổ sung nhà đầu tư tổ chức

Phiếu đăng ký thay đổi chi tiết nhà đầu tư chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký thỏa thuận chương trình đầu tư định kỳ chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký hủy chứng chỉ Quỹ mở

Công ty cổ phần chứng khoán SSI