Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSIBF tại ngày 01-12-2022

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSIBF tại ngày 30-11-2022

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSIBF tại ngày 29-11-2022

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ SSIBF trong kỳ từ ngày 22-11-2022 đến 28-11-2022

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSIBF tại ngày 28-11-2022

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSIBF tại ngày 27-11-2022

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSIBF tại ngày 24-11-2022

Phiếu đăng ký thông tin bổ sung nhà đầu tư tổ chức

Phiếu đăng ký thay đổi chi tiết nhà đầu tư chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký thỏa thuận chương trình đầu tư định kỳ chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký hủy chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký chuyển đổi chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký bán chứng chỉ Quỹ mở

Công ty cổ phần chứng khoán SSI