Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Bản cáo bạch tóm tắt Quỹ SSIBF (hiệu lực ngày 3/11/2022)

Bản cáo bạch quỹ SSIBF hiệu lực vào ngày 03/11/2022

Bản cáo bạch quỹ SSIBF hiệu lực vào ngày 06/06/2022

Bản cáo bạch quỹ SSIBF hiệu lực vào ngày 27/07/2021

Bản cáo bạch quỹ SSIBF hiệu lực vào ngày 12/06/2019

Bản cáo bạch có hiệu lực ngày 12.12.2018 ( thay đổi tần suất giao dịch hàng ngày )

Bản cáo bạch quỹ SSIBF hiệu lực vào ngày 31/10/2018

Phiếu đăng ký thông tin bổ sung nhà đầu tư tổ chức

Phiếu đăng ký thay đổi chi tiết nhà đầu tư chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký thỏa thuận chương trình đầu tư định kỳ chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký hủy chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký chuyển đổi chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký bán chứng chỉ Quỹ mở

Công ty cổ phần chứng khoán SSI