Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Điều lệ Quỹ SSIBF có hiệu lực từ ngày 20/05/2022

Điều lệ Quỹ SSIBF có hiệu lực từ ngày 13/07/2021

Điều lệ Quỹ SSIBF có hiệu lực từ ngày 05/05/2020

Điều lệ Quỹ SSIBF có hiệu lực từ ngày 31/10/2018

Điều lệ Quỹ SSIBF có hiệu lực từ ngày 19/05/2017

Phiếu đăng ký thông tin bổ sung nhà đầu tư tổ chức

Phiếu đăng ký thay đổi chi tiết nhà đầu tư chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký thỏa thuận chương trình đầu tư định kỳ chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký hủy chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký chuyển đổi chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký bán chứng chỉ Quỹ mở

Công ty cổ phần chứng khoán SSI