Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNX50 trong kỳ từ ngày 13.05.2022 đến ngày 19.05.2022

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNX50 trong kỳ từ ngày 06.05.2022 đến ngày 12.05.2022

Báo cáo Quỹ ETF SSIAM VNX50 tháng 04-2022

Bản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VNX50 có hiệu lực từ ngày 09/05/2022

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNX50 trong kỳ từ ngày 29-04-2022 đến ngày 05-05-2022

Báo cáo hoạt động quỹ ETF VNX50 tháng 04 - 2022

ETF SSIAM VNX50 Factsheet

Lệnh giao dịch hoán đổi chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50

Bảng kê chứng khoán cơ cấu hoán đổi (đính kèm lệnh hoán đổi mua)

Văn bản xác nhận số dư chứng khoán (để thực hiện giao dịch hoán đổi mua)

Lệnh giao dịch hoán đổi lô chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 lấy chứng khoán cơ cấu

Bảng kê chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 (đính kèm lệnh hoán đổi bán)

Văn bản xác nhận số dư chứng chỉ quỹ ETF (để thực hiện giao dịch hoán đổi bán)

Giấy đề nghị sửa, hủy giao dịch

Công ty cổ phần chứng khoán SSI