Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Bản cáo bạch tóm tắt Quỹ ETF SSIAM VNX50 có hiệu lực 09/05/2022

Bản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VNX50 có hiệu lực từ ngày 09/05/2022

Bản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VNX50 có hiệu lực từ ngày 27/07/2021

Bản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VNX50 có hiệu lực từ ngày 04/09/2020

Bản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VNX50 có hiệu lực từ ngày 7/2/2018

Bản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VNX50 có hiệu lực từ ngày 5/9/2017

Bản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM HNX30 cập nhật lần thứ 3

Lệnh giao dịch hoán đổi chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50

Bảng kê chứng khoán cơ cấu hoán đổi (đính kèm lệnh hoán đổi mua)

Văn bản xác nhận số dư chứng khoán (để thực hiện giao dịch hoán đổi mua)

Lệnh giao dịch hoán đổi lô chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 lấy chứng khoán cơ cấu

Bảng kê chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 (đính kèm lệnh hoán đổi bán)

Văn bản xác nhận số dư chứng chỉ quỹ ETF (để thực hiện giao dịch hoán đổi bán)

Giấy đề nghị sửa, hủy giao dịch

Công ty cổ phần chứng khoán SSI