Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNX50 trong kỳ từ ngày 25.11.2022 đến ngày 01.12.2022

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNX50 trong kỳ từ ngày 18.11.2022 đến ngày 24.11.2022

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNX50 trong kỳ từ ngày 11.11.2022 đến ngày 17.11.2022

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNX50 trong kỳ từ ngày 04.11.2022 đến ngày 10.11.2022

Báo cáo Quỹ ETF SSIAM VNX50 tháng 10-2022

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNX50 trong kỳ từ ngày 28.10.2022 đến ngày 03.11.2022

Báo cáo hoạt động quỹ ETF VNX50 tháng 10 - 2022

Lệnh giao dịch hoán đổi chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50

Bảng kê chứng khoán cơ cấu hoán đổi (đính kèm lệnh hoán đổi mua)

Văn bản xác nhận số dư chứng khoán (để thực hiện giao dịch hoán đổi mua)

Lệnh giao dịch hoán đổi lô chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 lấy chứng khoán cơ cấu

Bảng kê chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 (đính kèm lệnh hoán đổi bán)

Văn bản xác nhận số dư chứng chỉ quỹ ETF (để thực hiện giao dịch hoán đổi bán)

Giấy đề nghị sửa, hủy giao dịch

Công ty cổ phần chứng khoán SSI