Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 08-04-2020

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 07-04-2020

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 06-04-2020

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 03-04-2020

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 01-04-2020

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 31-03-2020

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 30-03-2020

Lệnh giao dịch hoán đổi chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50

Bảng kê chứng khoán cơ cấu hoán đổi (đính kèm lệnh hoán đổi mua)

Văn bản xác nhận số dư chứng khoán (để thực hiện giao dịch hoán đổi mua)

Lệnh giao dịch hoán đổi lô chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 lấy chứng khoán cơ cấu

Bảng kê chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 (đính kèm lệnh hoán đổi bán)

Văn bản xác nhận số dư chứng chỉ quỹ ETF (để thực hiện giao dịch hoán đổi bán)

Giấy đề nghị sửa, hủy giao dịch

Công ty cổ phần chứng khoán SSI