Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 27-03-2020

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 26-03-2020

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 25-03-2020

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 24-03-2020

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 23-03-2020

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 20-03-2020

Công bố kết quả giao dịch cho kỳ giao dịch ngày 19-03-2020

Lệnh giao dịch hoán đổi Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF

Bảng kê chứng khoán cơ cấu hoán đổi (đính kèm lệnh hoán đổi mua)

Văn bản xác nhận số dư Chứng Khoán (để thực hiện giao dịch hoán đổi mua)

Lệnh giao dịch hoán đổi Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF lấy Chứng Khoán Cơ Cấu

Bảng kê Chứng Chỉ Quỹ ETF (đính kèm lệnh hoán đổi bán)

Văn bản xác nhận số dư Chứng Chỉ Quỹ ETF (để thực hiện giao dịch hoán đổi bán)

Giấy đề nghị sửa, hủy giao dịch

Công ty cổ phần chứng khoán SSI