Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSI_SCA tại ngày 19-03-2015

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSI_SCA tại ngày 12-03-2015

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSI_SCA tại ngày 04-03-2015

Báo cáo hoạt động quỹ SSI-SCA tháng 02-2015

Báo cáo Quỹ SSI-SCA tháng 02-2015

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSI_SCA tại ngày 26-02-2015

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSI_SCA tại ngày 11-02-2015

Phiếu Đăng Ký Giao Dịch Trực tuyến

Phiếu đăng ký mở tài khoản chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký thông tin bổ sung nhà đầu tư tổ chức

Phiếu đăng ký thay đổi chi tiết nhà đầu tư chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký thỏa thuận chương trình đầu tư định kỳ chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký hủy chứng chỉ Quỹ mở

Công ty cổ phần chứng khoán SSI