Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSI-SCA tại ngày 10-01-2023

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSI-SCA tại ngày 09-01-2023

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSI-SCA tại ngày 08-01-2023

Báo cáo quỹ SSI-SCA tháng 12.2022

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ SSI-SCA trong kỳ từ ngày 29-12-2022 đến 04-01-2023

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSI-SCA tại ngày 03-01-2023

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSI-SCA tại ngày 02-01-2023

Phiếu Đăng Ký Giao Dịch Trực tuyến

Phiếu đăng ký mở tài khoản chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký thông tin bổ sung nhà đầu tư tổ chức

Phiếu đăng ký thay đổi chi tiết nhà đầu tư chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký thỏa thuận chương trình đầu tư định kỳ chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký hủy chứng chỉ Quỹ mở

Công ty cổ phần chứng khoán SSI