Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Báo cáo năm 2017 của Quỹ SSIBF

Báo cáo hoạt động Quản lý Quỹ Mở năm 2017 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI

Báo cáo Quỹ SSI-BF tháng 02-2018

Báo cáo Quỹ SSI-BF tháng 01-2018

Báo cáo Quỹ SSIBF Quý IV 2017

Báo cáo Quỹ SSI-BF tháng 12-2017

Báo cáo Quỹ SSI-BF tháng 11-2017

Phiếu đăng ký thông tin bổ sung nhà đầu tư tổ chức

Phiếu đăng ký thay đổi chi tiết nhà đầu tư chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký thỏa thuận chương trình đầu tư định kỳ chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký hủy chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký chuyển đổi chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký bán chứng chỉ Quỹ mở

Công ty cổ phần chứng khoán SSI