Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Báo cáo Quỹ SSIBF Quý I 2022

Báo cáo Quỹ SSIBF tháng 03-2022

Báo cáo tài chính kiểm toán Quỹ SSIBF năm 2021

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ của công ty quản lý Quỹ 2021 của Quỹ SSIBF

Báo cáo Quỹ SSIBF tháng 02-2022

Báo cáo Quỹ SSIBF tháng 01-2022

Báo cáo Quỹ SSIBF Quý IV 2021

Phiếu đăng ký thông tin bổ sung nhà đầu tư tổ chức

Phiếu đăng ký thay đổi chi tiết nhà đầu tư chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký thỏa thuận chương trình đầu tư định kỳ chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký hủy chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký chuyển đổi chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký bán chứng chỉ Quỹ mở

Công ty cổ phần chứng khoán SSI