Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Báo cáo hoạt động quỹ ETF VNX50 tháng 09 - 2020

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNX50 trong kỳ từ ngày 18-09-2020 đến ngày 24-09-2020

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNX50 trong kỳ từ ngày 11-09-2020 đến ngày 17-09-2020

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNX50 trong kỳ từ ngày 04-09-2020 đến ngày 10-09-2020

Báo cáo Quỹ ETF SSIAM VNX50 tháng 08-2020

Bản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VNX50 có hiệu lực từ ngày 04/09/2020

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNX50 trong kỳ từ ngày 28-08-2020 đến ngày 03-09-2020

Lệnh giao dịch hoán đổi chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50

Bảng kê chứng khoán cơ cấu hoán đổi (đính kèm lệnh hoán đổi mua)

Văn bản xác nhận số dư chứng khoán (để thực hiện giao dịch hoán đổi mua)

Lệnh giao dịch hoán đổi lô chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 lấy chứng khoán cơ cấu

Bảng kê chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 (đính kèm lệnh hoán đổi bán)

Văn bản xác nhận số dư chứng chỉ quỹ ETF (để thực hiện giao dịch hoán đổi bán)

Giấy đề nghị sửa, hủy giao dịch

Công ty cổ phần chứng khoán SSI