Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Báo cáo bán niên 2020 Quỹ ETF SSIAM VNX50

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ của công ty quản lý Quỹ bán niên 2020 Quỹ ETF SSIAM VNX50

Báo cáo Tài chính Quý ETF SSIAM VNX50 Quý 2.2020

Báo cáo Quỹ ETF SSIAM VNX50 tháng 06-2020

Báo cáo Quỹ ETF SSIAM VNX50 tháng 05-2020

Báo cáo Quỹ ETF SSIAM VNX50 tháng 04-2020

Báo cáo tài chính Quỹ ETF SSIAM VNX50 Quý I 2020

Lệnh giao dịch hoán đổi chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50

Bảng kê chứng khoán cơ cấu hoán đổi (đính kèm lệnh hoán đổi mua)

Văn bản xác nhận số dư chứng khoán (để thực hiện giao dịch hoán đổi mua)

Lệnh giao dịch hoán đổi lô chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 lấy chứng khoán cơ cấu

Bảng kê chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50 (đính kèm lệnh hoán đổi bán)

Văn bản xác nhận số dư chứng chỉ quỹ ETF (để thực hiện giao dịch hoán đổi bán)

Giấy đề nghị sửa, hủy giao dịch

Công ty cổ phần chứng khoán SSI