Thông tin chung

SSIAM SIF - VIETNAM ACTIVE VALUE PORTFOLIO LOẠI HÌNH QUỸ SSIAM SIF – Vietnam Active Value Portfolio là quỹ mở nước ngoài, thuộc

Thông tin chung

SSIAM SIF - VIETNAM ACTIVE VALUE PORTFOLIO

LOẠI HÌNH QUỸ

SSIAM SIF – Vietnam Active Value Portfolio là quỹ mở nước ngoài, thuộc loại hình Quỹ đầu tư đặc biệt (Special investment fund), đăng ký tại Luxembourg. Quỹ dành cho nhà đầu tư nước ngoài.

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tạo ra lợi nhuận trong dài hạn thông qua việc quản lý chủ động một danh mục chủ yếu đầu tư vào các công ty niêm yết ở Việt Nam.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Cổ phiếu được lựa chọn dựa trên đánh giá của SSIAM về các yếu tố như chất lượng quản trị doanh nghiệp, cổ tức, định giá hấp dẫn v.v.

THÔNG TIN CHI TIẾT QUỸ

Tên Quỹ

SSIAM SIF -  Vietnam Active Value Portfolio

Loại hình Quỹ

Quỹ đầu tư đặc biệt (Special Investment Fund) đăng ký tại Luxembourg

Thị trường đầu tư

Việt Nam

Ngày thành lập

18/12/2015

Loại tiền cơ sở

USD

Loại tiền đầu tư

USD, EUR, GBP (loại tiền trên báo cáo, không nhằm phòng ngừa rủi ro)

Công ty Quản lý Quỹ (AIFM)

Andbank Asset Management Luxembourg

Công ty Quản lý Danh mục đầu tư

SSI Asset Management Co.Ltd

Công ty kiểm toán

Deloitte Luxembourg

Ngân hàng lưu ký

KBL Luxembourg

Đại lý chuyển nhượng

European Fund Administration S.A, Luxembourg

LOẠI CHỨNG CHỈ QUỸ

LOẠI CHỨNG CHỈ QUỸ

SEDOL

ISIN

BLOOMBERG

Loại A USD: Tích lũy lợi nhuận

BYSZ4C4

LU1323522752

ANVVIAU:LX

Loại A USD D: Phân phối lợi nhuận

BYSZ4D5

LU1323523131

ANVVAUD:LX

Loại B GBP: Tích lũy lợi nhuận

BYSZ4F7

LU1323523560

ANVVIBG:LX

Loại B GBP D: Phân phối lợi nhuận

BYSZ4G8

LU1323524022 ANVVBGD:LX

Loại C EUR: Tích lũy lợi nhuận

BYSZ4H9

LU1323524535 ANVVICE:LX

Loại D USD: Tích lũy lợi nhuận

BYSZ4K2 LU1323525698 ANVVIDU:LX
Công ty cổ phần chứng khoán SSI