SSIAM góp ý trong dự thảo hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

31/03/2009 - Tại UBCK Ông Nguyễn Khắc Hải- Giám đốc pháp chế và kiểm soát rủi ro công ty SSIAM đã có bài góp ý dự thảo

Công ty cổ phần chứng khoán SSI