SBond Information

Đấu giá mới nhất

SBond Information
Ngày yết giá
Tên TP
Giá chào bán (VNĐ/TP)
SL TP chào bán
Lãi suất chào bán (%/năm)
Giá chào mua (VNĐ/TP)
SL TP chào mua
Lãi suất chào mua (%/năm)
Khối lượng TP đăng ký mua/bán tối thiểu
Ngày đáo hạn
Lãi suất Coupon (%/năm)
Mệnh giá (VNĐ/TP)
Tên Tổ chức phát hành
25/10/2021
102,418,338
2,648
9.40%
102,799,508
352
8.90%
1
11/08/2022
10.00
100,000,000
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN TNH
25/10/2021
104,057,781
1,000
10.50%
104,370,298
0
10.00%
1
21/06/2022
11.00
100,000,000
Công ty Cổ phần Pacific Partners
25/10/2021
100,949,654
3,300
9.30%
101,199,963
0
8.70%
1
31/03/2022
10.00
100,000,000
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN TNH
25/10/2021
103,579,746
400
10.00%
103,789,769
0
9.70%
1
18/07/2022
11.00
100,000,000
Công ty Cổ phần Đầu Tư Con Cưng
25/10/2021
103,432,773
1,700
9.50%
103,913,164
0
9.20%
1
23/07/2023
10.00
100,000,000
Tổng Công Ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam
25/10/2021
103,459,256
1,600
9.50%
103,938,948
0
9.20%
1
22/07/2023
10.00
100,000,000
Tổng Công Ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam
Note:
- During the time when the bond is restricted to trade because of coupon payment, SSI will announce Bid/Ask Quantity = 0. Please check Quantity after the bond can trade normally 
- For only Eurowindow bond, Ask quantity is for reference purpose only. Please check with your Broker or Transfer Agent for assistance.
- You can check SBond trading guide here and trading online SBond here
 
Open account Equity market Derivatives market Price board
SSI