Thông tin Trái phiếu Doanh nghiệp

Thông tin chi tiết Tên TP Giá chào bán/TP (VNĐ) Số lượng TP chào bán (TP) Lãi suất chào bán (%/năm) Giá chào mua/TP (VNĐ)

Thông tin Trái phiếu Doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Tên TP

Giá chào bán/TP (VNĐ)

Số lượng TP chào bán (TP)

Lãi suất chào bán (%/năm)

Giá chào mua/TP (VNĐ)

Số lượng TP chào mua (TP)

Lãi suất chào mua (%/năm)

Ngày đáo hạn

Lãi suất Coupon (%/năm)

Mệnh giá (VNĐ) Tên Doanh nghiệp

Ngày yết giá

Chi tiết

Concung

103,171

576,634

10.45%

102,820

500,000

10.75%

28/12/2020

11%

100,000 CTCP Đầu tư Con Cưng

20/09/2019

Chi tiết

Taseco

-

-

-

100,894,124

500

10.35%

23/8/2020

10.5%

100,000,000 CTCP Dịch vụ Hàng không Thăng Long

20/09/2019

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI