Thông tin Trái phiếu Doanh nghiệp

Ngày yết giá Tên TP Giá chào bán (VNĐ/TP) SL TP chào bán Lãi suất chào bán (%/năm) Giá chào mua (VNĐ/TP) SL TP chào

Thông tin Trái phiếu Doanh nghiệp
Ngày yết giá

Tên TP

Giá chào bán
(VNĐ/TP)

SL TP chào bán

Lãi suất chào bán (%/năm)

Giá chào mua (VNĐ/TP)

SL TP chào mua

Lãi suất chào mua (%/năm)

Khối lượng TP đăng ký mua/bán tối thiểu

Ngày đáo hạn

Lãi suất Coupon (%/năm)

Mệnh giá (VNĐ/TP) Tên Doanh nghiệp  

22/01/2020

Concung

101,370

340,500

10.30%

101,109

500,000

10.60%

1,000

28/12/2020

11.0%

100,000 CTCP Đầu tư Con Cưng  
22/01/2020

Eurowindow

103,552,764 450 10.45% 103,080,613

1,950

10.75% 5

25/10/2021

11.0%

100,000,000 CTCP Eurowindow Holding  
22/01/2020

Taseco

- - - 104,504,697

500

10.20%

5

23/08/2020

10.5%

100,000,000 CTCP Dịch vụ Hàng không Thăng Long  
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI