Danh sách trái phiếu chào bán

Danh sách trái phiếu chào bán

Tổ chức phát hành

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

Tên chứng khoán

Trái phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

Loại chứng khoán

Trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm

Mệnh giá

(đồng/chứng khoán)

1.000.000.000

Lãi suất

(áp dụng cho trái phiếu)

9,5%/năm

Giá chào bán dự kiến

(đồng/chứng khoán)

1.000.000.000

Khối lượng đăng ký mua tối thiểu

- Đối với NĐT cá nhân: tối thiểu 10 (mười) Trái Phiếu

- Đối với nhà đầu tư tổ chức: tổi thiểu 50 (năm mươi) Trái phiếu

Số lượng chứng khoán chào bán

500

Ngày kết thúc việc nộp tiền

12/01/2021

Ngày dự kiến niêm yết

Dự kiến Q2/2022

Tổ chức phát hành

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

Công ty cổ phần chứng khoán SSI